2007/Feb/20

`วันนี้มีเรียนเค้กตอนบ่าย แต่ก๊ะไปสายอิกจนได้ -*-

มีเรียนตั้ง 3 อย่างแหนะวันเน้เหนื่อยมั๊กๆเลย วันเน้เรียน

- เค้กใบเตยเลเยอร์*เกียดกลิ่นใบเตยที่สุดเลยได้กลิ่นแล้วเวียนหัว

- เค้กช๊อกแล๊ตลาน่า*อร่อยดีเหมือนกานแต่น่าจาขมกว่าเน้

- สุดท้ายเค้กทุเรียนช๊อกแล็ตฟัดจ์* >.< ชอบทุเรียนที่สุดเลย

ที่ลงคอรส์เน้เพราะไอ้ทุเรียนนี่น่ะแหละ หุหุ ตะกละนะเคอะ

เรียนเส็ดตอน 4 โมงเย็นก๊ะต้องรีบดิ่งจากแฟชั่นไอซ์แลนด์

ไปสยามทันทีเพราะมีนัดดูหนัง +[]+" พระเจ้าไกลเปงบ้า

แถมคนขับแท๊กซี่ก๊ะดันพูดติดอ่างอิก บอกทางแทบม่ะรุเรื่อง

ไปถึงก๊ะรีบดิ่งไปจองตั๋วหนังแล้วก๊ะไปก่อนข้าวรอเวลา

หนังสนุกมั๊กๆ ค่อยหายเหนื่อยหน่อยแต่ว่านั่งยาวจนเบื่อเลย

3 ชั่วโมงเรียกว่าตูดติดเบาะเลยอ่ะ

พอหนังเลิกด้วยความหิวแต่ว่าร้านอาหารเค้าปิดกานหมดแล้ว

เลยต้องไปซื้อไส้กรอกเซเว่นกินกะครัวซองแทน

หลังจากนั้นเบนซ์ๆก๊ะพามาส่งกลับบ้าน

แล้วก๊ะผ่านไป 1 วันพรุ่งเน้ก๊ะมีเรียนเค้กอิกเด๋วจาถ่ายรูปมาฝาก

อุอุ วันเน้ลืม กร๊าสสสสส ----

-----------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet


comment6, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ã.íîâîêóéáûøåâñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàìåíü íà îáè, ëó÷øèå çíàêîìñòâà ïî âñåìó ìèðó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îïî÷êà,
#62 by Cerqfnyp (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:12,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â àëüìåòüåâñêå, ðåàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíêîé, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîóçåíñê,
#61 by Aiadamud (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:39,
comment1, çíàêîìñòâî áåëàðóñü ãîðî îñèïîâè÷è, âëàäèêàâêàç çíàêîìñòâàäàâèä, çíàêîìñòâî áëàãîäàðíûé,
#60 by Wrzgdlwx (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:27,
comment1, ëèïåöê èíòèì, ìîñêâà çíàêîìñòâà ñòîìàòîëîã ñåêñ, çíàêîìñòâî íà õóòîð,
#59 by Zwxyhynb (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:04,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàìàðå, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã ñ äåâóøêîé èíâàëèäîì, çíàêîìñòâî ìîðÿêè çàìóæ, çíàêîìñòâà íà õîëèäåé ðó,
#58 by Rssyaqkl (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:53,
comment2, çíàêîìñòâà â êàìûøëîâå, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ â ëèïåöêå, çíàêîìñòâà õðèñòèàíå ìåòîäèñòû äðóçåé,
#57 by Izfrnmew (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:42,
comment3, çíàêîìñòâà ìàõà÷êàëà ru, èíòèì çíàêîìñòâà ó÷àëû, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíñâåñòèòîì, óêðàèíà êðåìåí÷óã ïåíòàãîí çíàêîìñòâà,
#56 by Gdbnrdvy (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:30,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â áðåñòå, çíàêîìñòâà ñ íå ðóññêîé äåâóøêîé, çíàêîìñòâà ñ àóàëüíûìè æåíùèíàìè, áàëàõíà í íîâãîðîä çíàêîìñòâà,
#55 by Oaxazndk (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:19,
comment1, çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåãðîì, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíöåì èç ãåðìàíèè,
#54 by Tjpnnqso (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:07,
comment4, èíòèì â ùåëêîâî, ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâà ïî âñåìó ìèðó, çíàêîìñòâà ìîëîäûõ ñî çðåëûìè æåíùèíàìè, õõõ çíàêîìñòâà í íîâãîðîä,
#53 by Qcaufuaz (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:56,
comment3, çíàêîìñòâà ãîðîä ìåæäóðå÷åíñê, çíàêîìñòâà â îçåõîâîçóåâî, çíàêîìñòâà â ñåðãèåâîì-ïîñàäå,
#52 by Yvmfevjb (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:45,
comment4, çíàêîìñòâà ñ àðøàâèíûì, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå ïàðíè, íîãèíñê ñåêñ çíàêîìñòâî,
#51 by Otwtiusj (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:33,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà âî âëàäèêàâêàçå, àíàëíûé ñåêñ çíàêîìñòâà, ãîðîä ïîäîëüñê çíàêîìñòâà,
#50 by Gytdjabi (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:22,
comment6, óêðàèíà êðåìåí÷óã ïåíòàãîí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êàìûøèí äåâóøêà, çíàêîìñòâà ÷åëíû è êàçàíü,
#49 by Pydyuuwp (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:10,
comment5, çíàêîìñòâà ñåêñ èíòèì îáùåíèå, çíàêîìñòâî ñ âîëîñàòîé êèñêîé, çíàêîìñòâà õî÷ó ëþáâè è ñåêñà, çíàêîìñòâà èç ñòåðëèòàìàêà,
#48 by Hdbmixvk (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:59,
comment5, çíàêîìñòâà ïî ñåêñó, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â áðåñòå, ïîèñê çíàêîìñòâà íà,
#47 by Jjnsrwev (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:36,
comment1, çíàêîìñòâî ìéë ñåêñ â êðûìó, ñòðàïîí çíàêîìñòâà ïèòåð, ÷àñòíûå èíòèì îá çåëåíîãðàä,
#46 by Tzrqnghx (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:14,
comment5, çíàêîìñòâà ãîðîäå áåðäè÷åâà, èíòèì çíàêîìñòâà â ÷åðíèãîâñêîé îáëàñòè, ïàðû èíòèì çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà òâåðè è ñåêñ,
#45 by Gsbmvwwn (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:02,
comment3, rambler ru çíàêîìñòâà mamba, òóëüñêèå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå â áåëàðóñè, ãðîäíî çíàêîìñòâà ñàéò,
#44 by Ofmmdclk (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:50,
comment5, çíàêîìñòâàâîðêóòà, çíàêîìñòâà â ìàëîÿðîñëàâöå, ñåêñ ìèíñê çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãðóïïîé ðàíåòêè,
#43 by Kgwldugi (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:40,
comment3, çíàêîìñòâà ïåñòðåöû, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíöåì ïî èíòåðíåòó, òðàíññåêñóàëêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé,
#42 by Viamtwhd (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:28,
comment3, ãîðîä ëåíèíñê êóçíåöêèé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñåêñà òàòàðñòàíå, çíàêîìñòâà âñòðå÷è ñåêñ à ÷òî ïîòîì ïðî ýòîò ñòèõ, êðàñíîäàð ìèõàèë àëåêñàíäðîâè÷ çíàêîìñòâà,
#41 by Tujcttrx (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:17,
comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî ñ àçèàòàìè, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîê êèåâà,
#40 by Thssvqvh (93.1